Dokładamy starań, aby dane osobowe były odpowiednio chronione. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje o zakresie ochrony, prawach oraz plikach cookies.

Cele, podstawa i okresy przetwarzania danych

Poniżej opisaliśmy najważniejsze informacje dot. celów przetwarzania przez nas danych.

Działania handlowe inicjowane przez Klientów

Państwa dane mogą być przetwarzane w toku korespondencji i rozmów sprzedażowych poprzedzających zawarcie umowy/sprzedaż, gdzie to Państwo inicjujecie kontakt. Dzięki temu możliwe jest m.in. udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie, doradztwo i realizacja innych, powiązanych celów, w tym marketingowych. Bez Państwa danych nie będzie możliwy kontakt, przy czym macie Państwo wpływ to, jakim kanałem będzie się on odbywał. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

Działania sprzedażowe inicjowane przez naszą firmę

Czasem dane zbierane są także bezpośrednio i z naszej inicjatywy w zakresie działań związanych ze sprzedażą i marketingiem (np. w trakcie korespondencji lub rozmowy). Realizujemy tu nasz prawnie uzasadniony interes. Mając Państwa dane łatwiej będziemy mogli doradzić, jakie usługi będą dla Państwa najlepsze oraz będziemy mogli dostarczyć Państwu uzgodnioną ofertę. Dane te są przetwarzane do wyrażenia sprzeciwu.

Realizacja umowy lub zamówienia

Dane osobowe przetwarzamy m.in. w ramach realizowanych umów, obsługi zamówień, wykonania usług, realizacji gwarancji, obsługi rozliczeń, windykacji należności, ochrony roszczeń i w innych powiązanych celach związanych ze współpracą między nami a Klientami.

Jeśli w związku z zawarciem umowy powierzono nam dane osobowe osób powiązanych z Kontrahentem (np. pracowników Kontrahenta), dane te będą wykorzystywane do bieżącego kontaktu w celu realizacji umowy, do prowadzenia rozliczeń oraz w innych celach wynikających z umowy.

W ww. przypadkach długość okresu przetwarzania będzie wynikać z okresu wykonania zobowiązań, obowiązującego prawa, przedawnienia roszczeń lub innego, prawnie uzasadnionego powodu. Dodatkowo zazwyczaj podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia/wykonania umowy (skutkiem braku danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy).

Kontakty biznesowe

Dane naszych Klientów udostępnione w ramach umowy, zamówienia lub w inny sposób mogą być przetwarzane w celu kontaktów biznesowych. W ich ramach nasi Klienci mogą sporadycznie otrzymywać informacje dotyczącą produktów, usług lub naszej działalności, a także inne informacje związane z naszą firmą.

Jeśli jesteście lub będziecie Państwo naszym dostawcą lub podwykonawcą, kontakt może dotyczyć pozyskania oferty, dodatkowych informacji czy dokumentów.

Poprzez kontakty biznesowe realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes. Dane wykorzystywane w tym celu przetwarzamy do chwili wyrażenia sprzeciwu.

Realizacja obowiązku prawnego dot. dokumentacji

W przypadku wykonywania umowy, złożenia zamówienia lub realizacji innego świadczenia będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte w księgach rachunkowych, na fakturach lub w innej dokumentacji, do czego obliguje nas prawo. Dotyczy to m.in. następujących przypadków: będą Państwo stroną umowy lub zamówienia, stroną umowy lub zamówienia będzie pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje, zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakieś świadczenie. Okres przetwarzania związany jest z terminem przechowywania faktur, dokumentacji księgowej oraz dokumentów potwierdzających zawarcie/wykonanie umowy i wynika z przepisów prawa.

Rekrutacja do pracy

W toku rekrutacji dane osobowe są chronione i udostępniane wyłącznie pracownikom zaangażowanym w rekrutację. Ich podanie jest obowiązkowe – bez CV i niezbędnych informacji nie będziemy mogli rozpatrzyć kandydatury. Po wyłonieniu pracowników usuwamy dane osobowe pozostałych kandydatów uczestniczących w danej rekrutacji. Dodatkowo w toku rekrutacji możecie Państwo cofnąć zgodę i tym samym wycofać swoją aplikację.

Stosunek pracy lub świadczenie zleceń

Jeśli chodzi o dane osobowe Pracowników i Zleceniobiorców, kategorie danych, zasady ich przetwarzania oraz czas przetwarzania wynikają z kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i innych przepisów, a także ze wcześniejszego postępowania rekrutacyjnego i charakteru wykonywanych obowiązków. Zakres zgromadzonych danych ograniczamy do minimum niezbędnego do realizacji celu i gwarantujemy ich ochronę oraz zachowanie tajemnicy. Dane będą przetwarzane przez cały okres współpracy, do czasu przedawnienia roszczeń oraz upłynięcia okresu wynikającego z przepisów prawa.

Dane powierzane nam przez podmioty trzecie

W niektórych przypadkach dane osobowe otrzymujemy od podmiotów trzecich, wobec których jesteśmy podmiotem przetwarzającym. Dane, jakie otrzymujemy, są niezbędne do realizacji celu i obejmują zazwyczaj: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/dostawy/realizacji usługi, nazwę firmy oraz ewentualnie inne dane wynikające np. z umowy lub zamówienia, w związku z którymi następuje udostępnienie danych osobowych. Powierzone nam dane są także należycie chronione.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla naszych Klientów, w celu realizacji umów, świadczenia usług, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności naszej firmy. Do grona odbiorców można zaliczyć: firmy świadczące usługi informatyczne, operatorów internetu, agencje marketingowe, firmy hostingowe, banki, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, kurierów i operatorów pocztowych, biuro rachunkowe.

Dane osobowe, których jesteśmy administratorem, nie są przekazywane do państw trzecich, tzn. poza Unię Europejską.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje szereg praw:

  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do ich sprostowania;
  • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora) lub prawo do cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed jej wycofania).

Dane osobowe a nasza strona www. Polityka cookies

Na naszej stronie www stosujemy bezpieczne pliki cookies. Służą jedynie do celów analitycznych, dzięki czemu możemy lepiej dopasować treść stron do Państwa potrzeb. Nie stosujemy tzw. profilowania, w tym w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację plików cookies, chyba że zablokują Państwo ich obsługę w przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek pozwala na taką konfigurację. Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową twórców przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Organ nadzorczy

W zakresie ochrony danych osobowych możecie Państwo zwrócić się o pomoc do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gdy dostrzegą Państwo jakieś nieprawidłowości, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na niewłaściwy sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

W razie dalszych pytań…

Zapraszamy do kontaktu, jeśli będziecie chcieli Państwo dowiedzieć się czy, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane. Jesteśmy także do dyspozycji w zakresie realizacji Państwa praw wynikających z przetwarzania danych osobowych.